Zrób przegląd, mycie auta lub prezent gratis!!! 12/09/2011

Sko­rzy­staj z PROMOCJI !!!!

  • przy­jedź na przegląd,
  • zo­staw nr te­le­fonu, przy­po­mnimy Ci o ko­lej­nym prze­glą­dzie
    *za udo­stęp­nie­nie da­nych oso­bo­wych (nu­meru telefonu)
  • od­bierz je­den z wielu atrak­cyj­nych pre­zen­tów
    lub
  • umyj auto GRATIS!!!