Myjnia ręczna

Myj­nia ręcz­na ofe­ruje Pań­stwu my­cie i wo­sko­wa­nie sa­mo­chodu, od­ku­rzanie wnę­trza oraz ­pra­nie po­kry­cia ta­pi­cer­skiego no­wo­cze­sną me­todą  wi­ru­ją­cego po­wie­trza. Oprócz tego w za­kres usług wcho­dzą: re­no­wa­cja ele­men­tów pla­sti­ko­wych i skó­rza­nych po­jazdu, kon­ser­wa­cja oraz na­błysz­cza­nie opon, po­le­ro­wa­nie i re­no­wa­cja po­włok la­kier­ni­czych, od­nowa po­jazdu (autodetailing).

Pro­po­nu­jemy kom­plek­sowe my­cie i sprzą­ta­nie wnę­trza — aż 7 ze­sta­wów do wy­boru, pra­nie po­kryć  ta­pi­cer­skich me­todą na­try­skową lub wi­ru­ją­cego po­wie­trza, ręczne/mechaniczne   po­le­ro­wa­nie po­włoki la­kier­ni­czej, wo­sko­wa­nie ręczne oraz usługi typu auto detailing.

Cen­nik myj­nia ręczna

Sprawdź nas obej­rzyj film !!!

Pra­nie ta­pi­cerki, myj­nia ręczna