Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Re­gio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego — re­alna od­po­wiedź na re­alne potrzeby

Uru­cho­mie­nie no­wych usług po­przez stwo­rze­nie in­no­wa­cyj­nej sta­cji kon­troli po­jaz­dów wraz z la­bo­ra­to­rium badawczym

TECH­CAR Jo­lanta Chachulska-Niedziela

War­tość pro­jektu: 1 583 395,00 PLN
War­tość do­fi­nan­so­wa­nia: 749 999,75 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Re­gio­nal­nego w ra­mach Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007–2013

In­for­ma­cje źró­dłowe na te­mat Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007–2013 znaj­duja się na stro­nie www.rpo.silesia-region.pl
——————————————————————————————————————————————————————————————-

Re­gio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego  — re­alna od­po­wiedź na re­alne potrzeby

Uru­cho­mie­nie no­wej usługi w fir­mie Tech­car po­przez za­kup in­no­wa­cyj­nej myjni samochodowej

TECH­CAR Jo­lanta Chachulska-Niedziela

War­tość pro­jektu: 739 730,01 PLN
War­tość do­fi­nan­so­wa­nia: 360 000,00 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Re­gio­nal­nego w ra­mach Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007–2013

In­for­ma­cje źró­dłowe na te­mat Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007–2013 znaj­duja się na stro­nie www.rpo.silesia-region.pl

fundusze