Ubezpieczenia pojazdów

Wy­cho­dząc na prze­ciw Pań­stwa ocze­ki­wa­niom firma Tech­car uru­cho­miła usługę Kom­plek­so­wych Ubezpieczeń:

  • Ko­mu­ni­ka­cyj­nych
  • Ma­jąt­ko­wych (miesz­ka­nia, domy)
  • Tu­ry­stycz­nych
  • Od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej zawodowej

Nasz pro­fe­sjo­nalny ze­spół ubez­pie­cze­niowy po­może do­brać naj­lep­sze Ubez­pie­cze­nie zgod­nie z Pań­stwa wy­ma­ga­niami oraz ocze­ki­wa­niami fi­nan­so­wymi.
Mamy w ofer­cie sze­roki wy­bór firm ubezpieczeniowych.

Już te­raz przy oka­zji prze­glądu, na­prawy czy my­cia sa­mo­chodu można go rów­nież ubez­pie­czyć
Aby uzy­skać ofertę na do­bre ubez­pie­cze­nie sa­mo­chodu wy­star­czy do nas przy­je­chać lub za­dzwo­nić na nr: 780 082 482

Za­pra­szamy!!!