O firmie

Firma TECH­CAR za­pra­sza do pierw­szego w Ty­chach a także w na­szym re­gio­nie kom­pleksu mo­to­ry­za­cyj­nego. TECH­CAR dys­po­nuje do­sko­nale wy­po­sa­żo­nym, no­wo­cze­snym sprzę­tem oraz ofe­ru­je sze­roką gamą spe­cja­li­stycz­nych usług. W skład kom­pleksu wcho­dzi: sta­cja kon­troli po­jaz­dów, myj­nia bez­do­ty­kowa, myj­nia ręczna, biuro rze­czo­znaw­ców oraz warsztat.

Oka­zały pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym bu­dy­nek firmy TECH­CAR przy­ciąga wzrok prze­chod­niów i kie­row­ców. Firma TECH­CAR po­my­ślała także o do­god­nym i bez­piecz­nym do­jeź­dzie klien­tów, wy­ko­nu­jąc na wła­sny koszt le­wo­skrętny pas jezdni z ulicy Ka­to­wic­kiej w ulicę Tu­li­pa­nów. Na tej in­we­sty­cji dro­go­wej sko­rzy­stali nie tylko klienci kom­pleksu mo­to­ry­za­cyj­nego, ale także miesz­kańcy dziel­nicy Czułów.

Sta­cja wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tus Diagnostic.

Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta, mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego Internetu.

Od­wiedź nas na Facebooku

 

SKP, prze­glądy re­je­stra­cyjne, ba­da­nie tech­niczne, ba­da­nia tech­niczne, prze­gląd re­je­stra­cyjny, wy­dział komunikacji.

www.umyjauto.pl, www.umyjauto.com.pl, umyjauto.pl, umyjauto.com.pl