O firmie

PLAN PO­DZIAŁU
z dnia 31 stycz­nia 2023 roku
W związku z za­mia­rem po­działu przez wy­dzie­le­nie spółki TECH­CAR Sp. z o.o. z sie­dzibą w Ty­chach po­le­ga­ją­cego na prze­nie­sie­niu czę­ści ma­jątku spółki dzie­lo­nej na spółkę nowo za­wią­zaną, spółka dzie­lona spo­rzą­dziła ni­niej­szy Plan Po­działu na pod­sta­wie art. 533 §2 i art. 534 Ko­deksu spółek han­dlo­wych (zwa­nego da­lej KSH).
TECH­CAR — Plan podziału