Stacja Kontroli Pojazdów

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tus Dia­gno­stic. Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu. Sta­cja kon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych mo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów, sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz do­staw­czych, po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem, po­jaz­dów po ko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych, cią­gni­ków rol­ni­czych, po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy oraz tych z na­pę­dem na 4 koła (dys­po­nujemy rol­kami z opcją au­to­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia i ba­da­nia na­pę­dów 4×4).

STA­CJA KON­TROLI PO­JAZ­DÓW WY­KO­NUJE PRZE­GLĄDY REJESTRACYJNE:

  • MO­TO­CY­KLI I MOTOROWERÓW
  • SA­MO­CHO­DÓW OSO­BO­WYCH I DOSTAWCZYCH
  • PO­JAZ­DÓW ZA­SI­LA­NYCH GAZEM
  • PO­JAZ­DÓW SPRO­WA­DZO­NYCH Z ZAGRANICY
  • PO­JAZ­DÓW SKIE­RO­WA­NYCH PRZEZ OR­GAN KON­TROLI LUB STAROSTĘ
  • PO­JAZ­DÓW PO KO­LI­ZJACH I WY­PAD­KACH DROGOWYCH
  • CIĄ­GNI­KÓW ROL­NI­CZYCH I QUADÓW
  • PO­JAZ­DÓW Z NA­PĘ­DEM 4X4

Cen­nik Sta­cji Kon­troli Po­jaz­dów  (Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 r., z późn. zm. –  do­ty­czy okres. bad. technicznych)

Okre­sowe ba­da­nia techniczne

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

1.1 mo­to­cykl, cią­gnik rolniczy

50,41

11,59

62,00

1.2 sa­mo­chód oso­bowy, au­to­bus prze­zna­czony do prze­wozu nie wię­cej niż 15 osób łącz­nie z kie­rowcą, sa­mo­chód cię­ża­rowy i spe­cjalny: do 3,5 t. d.m.c.; po­jazd trój­ko­łowy: po­wy­żej 0,4 t m.w.

79,67

18,33

98,00

1.22  motorower

40,65

9,35

50,00

1.23  po­jazd wol­no­bieżny wcho­dzący w skład ko­lejki turystycznej

50,41

11,59

62,00

1.6  przy­czepa cię­ża­rowa rol­ni­cza: do 1,5 t d.m.c.

32,52

7,48

40,00

1.7 przy­czepa cię­ża­rowa rol­ni­cza po­wy­żej 1,5 t do 6 t d.m.c.

40,65

9,35

50,00

1.9 przy­czepa (na­czepa) cię­ża­rowa i spe­cjalna do 3,5 d.m.c.

63,41

14,59

78,00

1.13 tak­sówka oso­bowa lub ba­ga­żowa (wa­runki dodatkowe)

34,15

7,85

42,00

1.14 po­jazd uprzy­wi­le­jo­wany (wa­runki dodatkowe)

40,65

9,35

50,00

1.15 po­jazd przy­sto­so­wany do za­si­la­nia ga­zem (za ba­da­nie specjalistyczne)

51,22

11,78

63,00

1.16 po­jazd przy­sto­so­wany do na­uki jazdy lub do prze­pro­wa­dze­nia eg­za­minu pań­stwo­wego ( za wa­runki dodatkowe)

39,02

8,98

48,00

 

Po­nowne spraw­dze­nie me­cha­ni­zmów i ze­spo­łów w po­jeź­dzie, w któ­rym stwier­dzono usterki w trak­cie ba­dań technicznych

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

2.1 sku­tecz­ność i rów­no­mier­ność dzia­ła­nia hamulców

16,26

3,74

20,00

2.4 usta­wie­nie i na­tę­że­nie świa­teł dro­go­wych i świa­teł mijania

11,38

2,62

14,00

2.5 kon­trola po­łą­czeń układu kie­row­ni­czego oraz ja­ło­wego ru­chu koła kie­row­nicy, lu­zów w zawieszeniu

16,26

3,74

20,00

2.6 po­miar tok­sycz­no­ści spalin

11,38

2,62

14,00

2.7 po­miar po­ziomu hałasu

16,26

3,74

20,00

2.8 spraw­dze­nie geo­me­trii kół jed­nej osi

29,27

6,73

36,00

2.9 dzia­ła­nie amor­ty­za­tora jedna oś

11,38

2,62

14,00

2.10 wszyst­kie inne usterki łącznie

16,26

3,74

20,00

 

Pierw­sze ba­da­nie tech­niczne po­jazdu za­re­je­stro­wa­nego po raz pierw­szy za gra­nicą (do­ty­czy rów­nież jed­nej sztuki po­jazdu zwol­nio­nego z ba­dań homologacyjnych)

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

3.1 mo­to­cykl, mo­to­ro­wer, cią­gnik rolniczy

94,31

21,69

116,00

3.2 sa­mo­chód oso­bowy, au­to­bus prze­zna­czony do prze­wozu nie wię­cej niż 15 osób łącz­nie z kie­rowcą, sa­mo­chód cię­ża­rowy i spe­cjalny do 3,5t d.m.c., po­jazd trój­ko­łowy po­wy­żej 0,4t m.w.

137,40

31,60

169,00

3.6 przy­czepa lekka, przy­czepa cię­ża­rowa rol­ni­cza do 1,5t d.m.c.

74,80

17,20

92,00

3.9 przy­czepa (na­czepa) cię­ża­rowa i spe­cjalna do 3,5 t d.m.c.

138,21

31,79

170,00

 

Do­dat­kowe ba­da­nie tech­niczne po­jazdu skie­ro­wa­nego przez or­gan kon­troli ru­chu dro­go­wego w ra­zie uza­sad­nio­nego przy­pusz­cze­nia, że za­graża bez­pie­czeń­stwu ru­chu dro­go­wego lub na­ru­sza wy­ma­ga­nia ochrony środowiska

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

4.1 okre­ślone usterki tech­niczne, wa­runki tech­niczne (osobno za każde okre­ślone wa­runki tech­niczne lub ba­dany układ czy ze­spół pojazdu

16,26

3,74

20,00

4.3 dane tech­niczne nie­zgodne ze sta­nem faktycznym

41,46

9,54

51,00

 

Do­dat­kowe ba­da­nia tech­niczne po­jazdu skie­ro­wa­nego przez kie­row­nika re­jo­no­wego urzędu ad­mi­ni­stra­cji ogól­nej w ra­zie uza­sad­nio­nego przy­pusz­cze­nia, że za­graża bez­pie­czeń­stwu ru­chu dro­go­wego lub na­ru­sza wy­ma­ga­nia ochrony środowiska

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

5.1 co do któ­rego za­cho­dzi po­dej­rze­nie, że nie speł­nia okre­ślo­nych wa­run­ków technicznych

16,26

3,74

20,00

5.2 po wy­padku, ko­li­zji dro­go­wej (za ba­da­nie diagnostyczne)

76,42

17,58

94,00

 

Po­zo­stałe do­dat­kowe ba­da­nia tech­niczne pojazdu

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

6.1 w któ­rym do­ko­nano mon­tażu in­sta­la­cji do za­si­la­nia ga­zem w po­jeź­dzie za­re­je­stro­wa­nym (za ba­da­nie specjalistyczne)

92,68

21,32

114,00

6.2 który ma być użyty jako tak­sówka oso­bowa lub ba­ga­żowa (wa­runki dodatkowe)

34,15

7,85

42,00

6.3 który ma być uży­wany jako uprzy­wi­le­jo­wany (wa­runki dodatkowe)

40,65

9,35

50,00

6.6 do na­uki jazdy lub prze­pro­wa­dze­nia eg­za­minu pań­stwo­wego (za wa­runki dodatkowe)

39,02

8,98

48,00

6.7 w któ­rym do­ko­nano zmian kon­struk­cyj­nych lub wy­miany ele­men­tów po­wo­du­ją­cych zmianę da­nych w do­wo­dzie rejestracyjnym

66,67

15,33

82,00

6.8 o któ­rym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ru­chu drogowym

40,65

9,35

50,00

6.9 skie­ro­wany przez Sta­ro­stę lub na wnio­sek po­sia­da­cza po­jazdu w celu iden­ty­fi­ka­cji lub usta­le­nia da­nych po­jazdu nie­zbęd­nych do jego rejestracji

48,78

11,22

60,00

skie­ro­wany przez Sta­ro­stę lub na wnio­sek po­sia­da­cza po­jazdu je­żeli z do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych do jego re­je­stra­cji wy­nika, że uczest­ni­czył on w wy­padku dro­go­wym, lub na­ru­sza wy­ma­ga­nia ochrony środowiska

76,42

17,58

94,00

6.10 w któ­rym w cza­sie ba­da­nia tech­nicz­nego stwier­dzono ślady uszko­dzeń lub na­ru­sze­nia ele­men­tów no­śnych kon­struk­cji po­jazdu, mo­gą­cych stwa­rzać za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa ru­chu drogowego

76,42

17,58

94,00

6.11 o któ­rym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ru­chu drogowym

40,65

9,35

50,00

6.12 dla któ­rego okre­ślono do­dat­kowe wy­ma­ga­nia tech­niczne w mię­dzy­na­ro­do­wych po­ro­zu­mie­niach do­ty­czą­cych mię­dzy­na­ro­do­wego trans­portu drogowego

97,56

22,44

120,00

 

Spraw­dze­nie speł­nia­nia do­dat­ko­wych wa­run­ków tech­nicz­nych dla nie­któ­rych po­jaz­dów oraz po­zo­stałe czyn­no­ści prze­pro­wa­dzane w sta­cjach kon­troli pojazdów

L.p. Czyn­ność diagnostyczna

Cena netto

Po­da­tek VAT

Cena brutto

7.1 pra­wi­dło­wość przy­sto­so­wa­nia po­jazdu sil­ni­ko­wego do cią­gnię­cia przyczepy

28,46

6,54

35,00

7.2 czy po­jazd od­po­wiada do­dat­ko­wym wa­run­kom tech­nicz­nym dla po­jaz­dów prze­zna­czo­nych do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści na drodze

17,07

3,93

21,00

7.3 czy po­jazd od­po­wiada do­dat­ko­wym wa­run­kom tech­nicz­nym wy­ma­ga­nym dla po­jaz­dów cię­ża­ro­wych prze­wo­żą­cych osoby

39,02

8,98

48,00

7.6 wy­ko­na­nie nu­meru nadwozia

39,84

9,16

49,00

7.7 wy­ko­na­nie nu­meru silnika

39,84

9,16

49,00

7.8 wy­ko­na­nie ta­bliczki i jej zamocowanie

29,27

6,73

36,00

7.10 po­miar pra­wi­dło­wo­ści roz­miesz­cze­nia punk­tów ba­zo­wych nad­wo­zia sa­mo­no­śnego po­jaz­dów sa­mo­cho­do­wych do 3,5 t d.m.c., zwią­za­nych z ze­spo­łami i ukła­dami bez­pie­czeń­stwa jazdy

207,32

47,68

255,00

TA­BELA OPŁAT ZA BA­DA­NIA TECH­NICZNE PO­JAZ­DÓW PRZE­PRO­WA­DZANE NA STA­CJACH KON­TROLI PO­JAZ­DÓW wpro­wa­dzona roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra In­fra­struk­tury z dnia 29 wrze­śnia 2004r. (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) z póź­niej­szymi zmia­nami: Dz. U. Nr 155, poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155, poz. 1233 z 2009r.