Rzeczoznawcy i warsztat

Rze­czo­znawcy firmy TECH­CAR świad­czą po­moc w kwe­stiach spor­nych z to­wa­rzy­stwami ubez­pie­cze­nio­wymi, przy spo­rzą­dze­niu i we­ry­fi­ka­cji kosz­to­ry­sów na­prawy, usta­le­niu war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu, wy­li­cze­niu utraty war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu po na­pra­wie. W za­kre­sie na­szych usług jest też do­radz­two przy za­ku­pie po­jaz­dów uży­wa­nych oraz spo­rzą­dza­nie opi­nii do­ty­czą­cych wy­pad­ków i ko­li­zji drogowych.

Zo­bacz film

ME­CHA­NIKA POJAZDOWA

Oso­bowe

Wy­miana amor­ty­za­to­rów 1-oś od  80 zł
Wy­miana amor­ty­za­to­rów Mc Pher­son 1-oś od 180 zł
Wy­miana fil­tra paliwa od 30 zł
Wy­miana fil­tra powietrza od 15 zł
Wy­miana fil­tra kabinowego od 40 zł
Wy­miana kloc­ków ha­mul­co­wych (1-oś) od 70 zł
Wy­miana szczęk ha­mul­co­wych (+bębny) od 80 zł
Wy­miana tarcz i kloc­ków hamulcowych od 100 zł
Wy­miana linki ha­mulca ręcznego od 80 zł
Wy­miana cy­lin­der­ków ha­mul­co­wych oraz szczęk od 140 zł
Wy­miana cy­lin­derka hamulcowego od 40 zł
Wy­miana ło­ży­ska koła przód od 70 zł
Wy­miana ło­ży­ska koła tył od 40 zł
Wy­miana sprę­żyny Mc Pherson od 100 zł
Wy­miana sprężyny od 60 zł
Wy­miana drążka kierowniczego od 70 zł
Wy­miana uszczel­nia­cza półosi od 100 zł
Wy­miana koń­cówki drążka kierowniczego od 30 zł
Wy­miana osłony drążka kierowniczego od 50 zł
Wy­miana tu­lei wahacza/z de­mon­ta­żem wahacza 50/90 zł
Wy­miana wahacza od 70 zł
Wy­miana sworz­nia wa­ha­cza /nitowany 30 / 90 zł
Wy­miana łącz­nika stabilizatora od 30 zł
Wy­miana zwrotnicy od 100 zł
Wy­miana osłony przegubu+(osłona mała 30zł/średnia 35zł/duża 40zł) od 60 zł
Wy­miana tu­lei tyl­nej belki kpl oś od 250 zł
Wy­miana alternatora od 50 zł
Wy­miana żarówki od 10 zł
Prze­gląd sa­mo­chodu przed zakupem+pomiar gr. la­kieru 30zł od 30 zł
Dia­gno­styka komputerowa od 50 zł
Wy­miana oleju sil­ni­ko­wego i filtra od 30 zł
Wy­miana oleju w skrzyni biegów od 30 zł
Wy­miana oleju w tyl­nym moście od 30 zł
Wy­miana świecy zapłonowej od 5 zł
Wy­miana świecy żarowej od 15 zł
Wy­miana pa­ska klinowego od 20 zł
Wy­miana płynu chłodzącego od 60 zł
Wy­miana płynu ha­mul­co­wego + płyn od 100 zł
Wy­miana prze­wodu hamulcowego od 40 zł
(18zł –1m prze­wodu. Koń­cówka 5zł, złączka 13zł/szt)
WUL­KA­NI­ZA­CJA:
Wy­miana opon z wy­wa­ża­niem — felga sta­lowa komplet od 60 zł

dostawcze/SUV

od 80 zł
Wy­miana opon z wy­wa­ża­niem — felga alu­mi­niowa komplet od 80 zł

dostawcze/SUV

od 100 zł
Wy­wa­że­nie koła — felga sta­lowa komplet od 40 zł

dostawcze/SUV

od 60 zł
Wy­wa­że­nie koła — felga alu­mi­niowa komplet od 60 zł

dostawcze/SUV

od 80 zł
Na­prawa opony – wkle­je­nie jed­nej łatki od 30 zł

dostawcze/SUV

od 40 zł
Opony z czujnikami dod. 20 zł
Wy­wa­ża­nie z ukry­wa­niem cię­żar­ków za ramionami dod. 20 zł
KLI­MA­TY­ZA­CJA:
Na­peł­nie­nie klimatyzacji od 150 zł
Od­grzy­bia­nie od 50 zł
Ozo­no­wa­nie od 50 zł
Czysz­cze­nie i de­zyn­fek­cja pa­row­nika klimatyzacji od 70 zł
GEO­ME­TRIA:
Kom­pletna geo­me­tria kom­pu­te­rowa zawieszenia od 120 zł
Usta­wie­nie zbież­no­ści po­jazdu 1 oś od 70 zł

dostawcze/SUV

od 90 zł
DIA­GNO­STYKA KOMPUTEROWA:
Dia­gno­styka komputerowa od 70 zł
Cen­nik nie sta­nowi oferty han­dlo­wej w ro­zu­mie­niu art. 66, § 1 Ko­deksu Cy­wil­nego i ma cha­rak­ter czy­sto informacyjny.
Ceny uza­leż­nione są od mo­delu po­jazdu i uzgad­niane są za­wsze in­dy­wi­du­al­nie z klientem!
USŁUGI RZECZOZNAWCZE W ZAKRESIE:
1. BADANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU
  • KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓŁ, ZAWIESZENIA, NADWOZIA
  • POMIAR GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIERU
  • WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI WYWAŻENIA KÓŁ
  • POMIAR SKUTECZNOŚCI HAMULCÓW
  • POMIAR SPRAWNOŚCI AMORTYZATORÓW
  • DIAGNOSTYKA SYSTEMU KLIMATYZACJI
2. POMOC W KWESTIACH SPORNYCH Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI
  • SPORZĄDZANIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW NAPRAW
  • USTALANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU
  • WYLICZANIE UTRATY WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU PO NAPRAWIE
3. DORADZTWO PRZY ZAKUPIE POJAZDÓW UŻYWANYCH
4. OPINIE DOTYCZĄCE WYPADKÓW I ZDARZEŃ DROGOWYCH