Rzeczoznawcy i warsztat

Rze­czo­znawcy firmy TECH­CAR świad­czą po­moc w kwe­stiach spor­nych z to­wa­rzy­stwami ubez­pie­cze­nio­wymi, przy spo­rzą­dze­niu i we­ry­fi­ka­cji kosz­to­ry­sów na­prawy, usta­le­niu war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu, wy­li­cze­niu utraty war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu po na­pra­wie. W za­kre­sie na­szych usług jest też do­radz­two przy za­ku­pie po­jaz­dów uży­wa­nych oraz spo­rzą­dza­nie opi­nii do­ty­czą­cych wy­pad­ków i ko­li­zji drogowych.

Zo­bacz film

 

USŁUGI RZECZOZNAWCZE W ZAKRESIE:
1. BADANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU
  • KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓŁ, ZAWIESZENIA, NADWOZIA
  • POMIAR GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIERU
  • WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI WYWAŻENIA KÓŁ
  • POMIAR SKUTECZNOŚCI HAMULCÓW
  • POMIAR SPRAWNOŚCI AMORTYZATORÓW
  • DIAGNOSTYKA SYSTEMU KLIMATYZACJI
2. POMOC W KWESTIACH SPORNYCH Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI
  • SPORZĄDZANIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW NAPRAW
  • USTALANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU
  • WYLICZANIE UTRATY WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU PO NAPRAWIE
3. DORADZTWO PRZY ZAKUPIE POJAZDÓW UŻYWANYCH
4. OPINIE DOTYCZĄCE WYPADKÓW I ZDARZEŃ DROGOWYCH