Myjnia bezdotykowa

Firma TECH­CAR dys­po­nuje czte­ro­sta­no­wi­skową, in­no­wa­cyjną pod wzglę­dem tech­no­lo­gicz­nym myj­nią bez­do­ty­kową nie­miec­kiej firmy Wa­sht. Myj­nia po­siada 6 pro­gra­mów my­cia i kon­ser­wa­cji po­jazdu. Pierw­szy pro­gram roz­pusz­cza trudne do usu­nię­cia za­bru­dze­nia i od­tłusz­cza całe nad­wo­zie, drugi po­lega na zmy­wa­niu spe­cjal­nym środ­kiem, pod wy­so­kim ci­śnie­niem i w wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze, wcze­śniej zmięk­czo­nych za­bru­dzeń. Trzeci pro­gram — to my­cie in­no­wa­cyjną szczotką z koń­skiego wło­sia, za­si­laną ak­tywną pianą. Gu­mowa obu­dowa szczotki za­bez­pie­cza przed po­ry­so­wa­niem, zaś koń­skie wło­sie ma wła­ści­wość nie przyj­mo­wa­nia brudu (można myć ob­rę­cze kół) oraz de­li­kat­nego po­le­ro­wa­nia. Po spłu­ka­niu wodą pod wy­so­kim ci­śnie­niem w pro­gra­mie czwar­tym, pro­gram piąty to wo­sko­wa­nie z wy­ko­rzy­sta­niem na­no­tech­no­lo­gii. Drobne cząstki wo­sku wbi­jane są w mi­kro­pory po­włoki la­kie­ro­wej, co po­zwala uzy­skać efekt dłu­go­trwa­łej po­włoki kon­ser­wu­ją­cej. Pro­gram szó­sty — to spłu­ki­wa­nie wodą osmo­tyczną, z uzy­ska­niem efektu na­błysz­cze­nia i nie wy­stą­pie­nia plam po wy­schnię­ciu. Na każ­dym sta­no­wi­sku można umyć dy­wa­niki, a także od­ku­rzyć wnę­trze samochodu.

  • aż 6 pro­gra­mów w nie­miec­kiej technologii,
  • in­no­wa­cyjna szczotka my­jąca z ak­tywna pianą, która nie tylko do­kład­nie do­mywa i po­le­ruje ka­ro­se­rię, ale przede wszyst­kim nie ry­suje lakieru
  • 4 sta­no­wi­ska z funk­cją od­ku­rza­nia. Na­sze od­ku­rza­cze mają wy­jąt­kowo dużą siłę ssącą dzięki za­sto­so­wa­niu sil­nika trójfazowego

Zo­bacz film