Przypomnienie o przeglądzie

Za­pra­szamy Pań­stwa do ko­rzy­sta­nia z BEZ­PŁAT­NEJ usługi PRZY­PO­MNIE­NIE O PRZEGLĄDZIE.

Je­żeli za­re­je­stru­jesz się w na­szej ba­zie, przy­po­mnimy Ci o ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia okre­so­wego ba­da­nia tech­nicz­nego Two­jego pojazdu:

  • SMS-em na 3 dni przed terminem
  • e-mailem na 7 dni przed terminem

Po­da­jąc swoje dane kon­tak­towe w dwóch ostat­nich po­lach (nr te­le­fonu ko­mór­ko­wego i/lub e-mail) po­in­for­mu­jemy Cię o ko­niecz­no­ści uda­nia się na jedną z na­szych Part­ner­skich sta­cji kon­troli po­jaz­dów w celu wy­ko­na­nia przeglądu.

Uwaga! Usługa działa tylko na te­re­nie Polski!

Imię i na­zwi­sko lub na­zwę firmy, na którą za­re­je­stro­wano po­jazd:*

Po­daj typ i markę po­jazdu (np. Fiat Bravo, mo­to­cykl Honda, cią­gnik Ur­sus):*

Po­daj nu­mer re­je­stra­cyjny pojazdu:*

Po­daj ter­min przeglądu:*

Wy­bierz wo­je­wódz­two za­miesz­ka­nia:*

Po­daj miej­sco­wość zamieszkania:

Po­daj nu­mer te­le­fonu ko­mór­ko­wego, na który zo­sta­nie prze­słana wia­do­mość
(po­daj 9 cyfr bez nu­meru kie­run­ko­wego, np. 602111222):**

Po­daj ad­res e-mail, pod który zo­sta­nie wy­słana wia­do­mość z przy­po­mnie­niem:**

* Pola wy­ma­gają wy­peł­nie­nia.
** W za­leż­no­ści od pre­fe­ro­wa­nej formy przy­po­mnie­nia, na­leży po­dać nu­mer te­le­fonu i/lub ad­res e-mail.

Wy­peł­nie­nie i prze­sła­nie po­wyż­szego for­mu­la­rza ozna­cza, że wy­ra­ża­cie Pań­stwo zgodę na prze­twa­rza­nie swo­ich da­nych oso­bo­wych dla ce­lów mar­ke­tin­go­wych firmy CER­TUS Dia­gno­stic zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. nr. 133, poz. 883).