Huczna premiera CERTUS Race Line EVO2 30/10/2011

Huczna pre­miera CER­TUS Race Line EVO2

Firma WSOP, li­der w branży wypo­sa­że­nia sta­cji kon­troli pojaz­dów, zapre­zen­to­wała nową gene­ra­cję li­nii dia­gno­stycz­nej CER­TUS – Race Line EVO2. Pre­miera pro­duktu od­była się w kom­plek­sie moto­ry­za­cyj­nym firmy Te­char w Ty­chach. W impre­zie wzięło udział po­nad 100 zapro­szo­nych gości.

- Jeste­śmy dumni, ponie­waż CER­TUS Race Line EVO2 to wy­soce zaawan­so­wany pro­dukt. Już dzi­siaj li­nia ta odpo­wiada na wyzwa­nia no­wych za­sad pro­wa­dze­nia ba­dań tech­nicz­nych, które za kilka lat wejdą w życie –

pod­kre­ślił Jaro­sław Ci­choń, pre­zes za­rządu WSOP.

Pre­zen­ta­cja no­wej li­nii EVO2 była głów­nym punk­tem pro­gramu. Po­kaz popro­wa­dził doświad­czony dia­gno­sta Mar­cin Żaak, który na żywo zapre­zen­to­wał moż­li­wo­ści dia­gno­styczne CER­TUSA. Zgro­ma­dzeni go­ście szczel­nie wypeł­nili halę sta­cji kon­troli. Prze­bieg bada­nia oglą­dali na du­żych moni­to­rach pla­zmo­wych, które prze­ka­zy­wały ob­raz z kom­pu­tera ste­ru­ją­cego pracą ścieżki.

Ofi­cjal­nego odsło­nię­cia no­wej szafy ste­ru­ją­cej CER­TUS Race Line EVO2 doko­nał dyrek­tor ds. Roz­woju Miro­sław Groszek.

Pod­czas im­prezy pro­mu­ją­cej nową li­nię Race Line EVO2 zapro­szeni go­ście wzięli także udział w pasjo­nu­ją­cej rywa­li­za­cji o Pu­char CER­TUSA. Każdy miał moż­li­wość ściga­nia się na symu­la­to­rach raj­do­wych. Zwy­cięzcy otrzy­mali pamiąt­kowe dy­plomy, a zdo­bywca pierw­szego miej­sca krysz­ta­łowe trofeum.

Go­ście mieli także oka­zję dokład­nie obej­rzeć obiekt firmy Tech­car, w któ­rym miesz­czą się: sta­cja kon­troli pojaz­dów, ser­wis samo­cho­dowy, myj­nia samo­ob­słu­gowa i ręczna. Po ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji można było także przyj­rzeć się dzia­ła­niu ścieżki dia­gno­stycz­nej i spraw­dzić funk­cjo­nal­no­ści no­wego oprogramowania.

Im­prezę w Ty­chach popro­wa­dził kie­rowca raj­dowy, uczest­nik Rajdu Da­kar, Jaro­sław Kazbe­ruk. Po czę­ści ofi­cjal­nej zapro­sił na pre­zen­ta­cję swo­ich moto­ry­za­cyj­nych pa­sji. Po­kaz foto­gra­fii cie­szył się spo­rym zainteresowaniem.

O szcze­gó­łach tech­nicz­nych no­wej li­nii dia­gno­stycz­nej CER­TUS Race Line EVO2 można prze­czy­tać tu­taj.

WSOP jest wio­dącą w Pol­sce firmą wypo­sa­ża­jącą kom­plek­sowo obiekty zaple­cza moto­ry­za­cji. W zre­ali­zo­wa­nych przez WSOP inwe­sty­cjach sta­cji kon­troli pojaz­dów, ser­wi­sów auto­ry­zo­wa­nych i warsz­ta­tów pra­cuje 1500 li­nii dia­gno­stycz­nych, 3300 pod­no­śni­ków cało­po­jaz­do­wych i wiele ty­sięcy in­nych urzą­dzeń do dia­gnozy i na­prawy samo­cho­dów. Opiekę nad nimi spra­wuje ze­spół 50 ser­wi­san­tów ope­ru­jący na tere­nie ca­łego kraju. WSOP jest wła­ści­cie­lem dwóch ma­rek pro­duk­to­wych: CER­TUS (li­nie dia­gno­styczne Race Line EVO2) oraz Effi­car (pro­dukty dla warsz­ta­tów). Firma ofe­ruje także pełną pa­letę myjni por­ta­lo­wych, samo­ob­słu­go­wych i tune­lo­wych. Part­ne­rom zapew­nia doradz­two doświad­czo­nego ze­społu kon­sul­tan­tów oraz pro­jekty reno­mo­wa­nego technologa.