Akcja Zima!!! 07/10/2012

Kom­pleks Mo­to­ry­za­cyjny Techcar

Za­pra­szamy na bez­płatne spraw­dze­nie stanu tech­nicz­nego pojazdu

Ko­rzy­sta­jąc z naj­no­wo­cze­śniej­szej li­nii dia­gno­stycz­nej Race Line 2 marki Cer­tus  za­pra­szamy Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z na­szej pro­mo­cyj­nej „Ak­cji Zima”. Ofe­ru­jemy bez­płatne spraw­dze­nie stanu tech­nicz­nego po­jazdu, kon­trole stanu za­wie­sze­nia, spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia ha­mul­ców, ana­lizę spa­lin, ba­da­nie zu­ży­cia amor­ty­za­to­rów, kon­trole usta­wie­nia świa­teł mi­ja­nia, ocenę stanu ogu­mie­nia oraz prze­gląd pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych. Fa­chową radą słu­żyć będą Pań­stwu wy­kwa­li­fi­ko­wani pra­cow­nicy: dia­gno­ści oraz rze­czo­znawcy sa­mo­cho­dowi firmy Tech­car. Ser­decz­nie zapraszamy.

Za­pra­szamy Pań­stwa do ko­rzy­sta­nia z BEZ­PŁAT­NEJ usługi PRZY­PO­MNIE­NIE O PRZEGLĄDZIE.

Je­żeli za­re­je­stru­jesz się w na­szej ba­zie, przy­po­mnimy Ci o ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia okre­so­wego ba­da­nia tech­nicz­nego Two­jego pojazdu:

  • SMS-em na 3 dni przed terminem
  • e-mailem na 7 dni przed terminem