Info o TechCar

Firma TECH­CAR za­pra­sza do pierw­szego w Ty­chach, a także w re­gio­nie, tak do­sko­nale wy­po­sa­żo­nego, ofe­ru­jący sze­roką gamą usług kom­pleksu mo­to­ry­za­cyj­nego. W jego skład wcho­dzi sta­cja kon­troli po­jaz­dów, myj­nia bez­do­ty­kowa, myj­nia ręczna, biuro rze­czo­znaw­ców, oraz warsz­tat. Oka­zały pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym bu­dy­nek przy­ciąga wzrok prze­chod­niów i kie­row­ców. Firma TECH­CAR po­my­ślała także o do­god­nym i bez­piecz­nym do­jeź­dzie klien­tów, wy­ko­nu­jąc na wła­sny koszt le­wo­skrętny pas jezdni z ulicy Ka­to­wic­kiej, w ulicę Tulipanów.

dowiedz się więcej »

Promocje

Zrób przegląd, mycie auta lub prezent gratis!!! dowiedz się więcej »

Usługi

Jesienna wymiana opon dowiedz się więcej »

Przypomnij o przeglądzie

Przypomnienie o przeglądzie

Nie pa­mię­tasz o przeglądzie?!

Wy­peł­nij for­mu­larz a przy­po­mnimy Ci wy­sy­ła­jąc SMS!!!

Wypełnij formularz

projekt graficzny i wykonanie: REDESIGNED

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską